Từ điển Việt Anh online

am tự tiếng Anh là gì?

am tự nghĩa tiếng Anh


[am tự]
danh từ
 small pagoda

danh từ


US UK