Từ điển Việt Anh online

am tự tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[am tự]
danh từ
 small pagoda