Từ điển Việt Anh online

an bài tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an bài]
 to dispose; to preordain; to predestine