Từ điển Việt Anh online

an bài tiếng Anh là gì?

an bài nghĩa tiếng Anh


[an bài]
 to dispose; to preordain; to predestine

dispose


US UK

[dis'pouz]
động từ
 sắp đặt, sắp xếp, bố trí
 troops disposed in battle formation
 binh lính được bố trí theo đội hình chiến đấu
 to dispose the chairs in a semi-circle
 sắp xếp ghế ngồi theo hình bán nguyệt
 làm cho ai tự nguyện hoặc sẵn sàng làm cái gì
 his criminal record does not dispose me to trust him
 hồ sơ phạm tội của hắn khó mà làm cho tôi tin hắn
 (to dispose of somebody / something) vứt bỏ, tống khứ; đánh bại
 a better way of disposing of household waste
 một cách hiệu quả hơn để vứt bỏ rác thải trong nhà
 he was forced to dispose of his art treasures
 ông ta buộc lòng phải bán các tác phẩm nghệ thuật quý giá của mình
 all the furniture has been disposed of
 tất cả đồ đạc trong nhà đã được bán sạch
 she easily disposed of the champion
 cô ta thắng nhà vô địch một cách dễ dàng
 The president ruthlessly disposed of his rivals
 Tổng thống đã khử các đối thủ của mình một cách tàn nhẫn
 their objections were easily disposed of
 ý kiến phản đối của họ dễ dàng bị bác bỏ
 có sẵn ai/cái gì để sử dụng
 to dispose of considerable wealth/power/influence
 có tài sản/quyền lực/ảnh hưởng đáng kể
 quyết định
 man proposes, God disposes
 mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên