Từ điển Việt Anh online

an bang tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an bang]
 to pacify the country