Từ điển Việt Anh online

an biên tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an biên]
 to pacify the border