Từ điển Việt Anh online

an biên tiếng Anh là gì?

an biên nghĩa tiếng Anh


[an biên]
 to pacify the border

pacify the border


US UK