Từ điển Việt Anh online

an cư tiếng Anh là gì?

an cư nghĩa tiếng Anh


[an cư]
 to live peacefully, to enjoy a peaceful life

live peacefully, enjoy a peaceful life


US UK