Từ điển Việt Anh online

an cư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an cư]
 to live peacefully, to enjoy a peaceful life