Từ điển Việt Anh online

an cư lạc nghiệp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an cư lạc nghiệp]
thành ngữ
 to live and work in peace and contentment