Từ điển Việt Anh online

an dân tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an dân]
 to reassure the people