Từ điển Việt Anh online

an dưỡng đường tiếng Anh là gì?

an dưỡng đường nghĩa tiếng Anh


[an dưỡng đường]
danh từ
 health resort; sanatorium

danh từ


US UK