Từ điển Việt Anh online

an dưỡng đường tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an dưỡng đường]
danh từ
 health resort; sanatorium