Từ điển Việt Anh online

an giấc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an giấc]
động từ
 to sleep soundly; to sleep fast
 ngủ không an giấc
 to have a broken sleep