Từ điển Việt Anh online

an giấc tiếng Anh là gì?

an giấc nghĩa tiếng Anh


[an giấc]
động từ
 to sleep soundly; to sleep fast
 ngủ không an giấc
 to have a broken sleep

động từ


US UK