Từ điển Việt Anh online

an giấc ngàn thu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an giấc ngàn thu]
 to sleep the long sleep; to sleep the sleep that knows no breaking; to die