Từ điển Việt Anh online

an giấc ngàn thu tiếng Anh là gì?

an giấc ngàn thu nghĩa tiếng Anh


[an giấc ngàn thu]
 to sleep the long sleep; to sleep the sleep that knows no breaking; to die

sleep the long sleep


US UK