Từ điển Việt Anh online

an hưởng tiếng Anh là gì?

an hưởng nghĩa tiếng Anh


[an hưởng]
động từ
 to spend/enjoy peacefully
 an hưởng tuổi già
 to spend one's old age peacefully, to enjoy one's old age in peace and comfort

động từ


US UK