Từ điển Việt Anh online

an khang tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an khang]
 in security and good health