Từ điển Việt Anh online

an lạc tiếng Anh là gì?

an lạc nghĩa tiếng Anh


[an lạc]
 peace and contentment
 trạng thái an lạc
 a mood of peace and contentment

peace and contentment


US UK