Từ điển Việt Anh online

an thân tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an thân]
 safe and sound; unharmed
 Mong được an thân
 To ask for a secure life