Từ điển Việt Anh online

an thần tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[an thần]
 to act as a tranquillizer
 có nên dùng thuốc an thần sau nhiều đêm mất ngủ hay không?
 is it advisable to take some tranquillizer after several sleepless nights?
 thuốc an thần
 tranquillizer, anodyne, sedative, calmative