Từ điển Việt Anh online

an thần tiếng Anh là gì?

an thần nghĩa tiếng Anh


[an thần]
 to act as a tranquillizer
 có nên dùng thuốc an thần sau nhiều đêm mất ngủ hay không?
 is it advisable to take some tranquillizer after several sleepless nights?
 thuốc an thần
 tranquillizer, anodyne, sedative, calmative

act as a tranquillizer


US UK