Từ điển Việt Anh online

anh ánh tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh ánh]
 brilliant; shining