Từ điển Việt Anh online

anh đào tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh đào]
 cherry
 Cây anh đào
 Cherry tree
 Hoa anh đào
 Cherry-blossom