Từ điển Việt Anh online

anh chàng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh chàng]
 lad; chap; fellow
 Những anh chàng trong làng
 The lads of the village
 (đùa cợt) he; him