Từ điển Việt Anh online

anh chàng tiếng Anh là gì?

anh chàng nghĩa tiếng Anh


[anh chàng]
 lad; chap; fellow
 Những anh chàng trong làng
 The lads of the village
 (đùa cợt) he; him

lad


US UK

[læd]
danh từ
 chàng trai, chú bé
 anh chàng, gã, thằng cha