Từ điển Việt Anh online

anh em cọc chèo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh em cọc chèo]
 A B là anh em cọc chèo với nhau
 A and B are brothers-in-law (because they are the same family's sons-in-law)