Từ điển Việt Anh online

anh hào tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh hào]
 hero
 Đường đường một đấng anh hào (truyện Kiều)
 A towering hero