Từ điển Việt Anh online

anh hào tiếng Anh là gì?

anh hào nghĩa tiếng Anh


[anh hào]
 hero
 Đường đường một đấng anh hào (truyện Kiều)
 A towering hero

hero


US UK

['hiərou]
danh từ, số nhiều heroes
 người được nhiều người ca ngợi vì có đức tính cao thượng hoặc đã lập những chiến công lẫy lừng; anh hùng
 nhân vật nam chính (trong một tác phẩm (văn học))