Từ điển Việt Anh online

anh hùng ca tiếng Anh là gì?

anh hùng ca nghĩa tiếng Anh


[anh hùng ca]
 epic
 Lịch sử Việt Nam quả là một anh hùng ca bất diệt
 Vietnamese history is a quite immortal epic

epic


US UK

['epik]
danh từ
 Cách viết khác:
 epopee
['epoupi:]
 thiên anh hùng ca, thiên sử thi
tính từ
 Cách viết khác:
 epical
['epikəl]
 có tính chất anh hùng ca, có tính chất sử thi
 có thể viết thành anh hùng ca, có thể viết thành sử thi