Từ điển Việt Anh online

anh hùng hào kiệt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh hùng hào kiệt]
 heroes
 Anh hùng hào kiệt từ khắp mọi miền đất nước về đây tụ nghĩa
 Heroes from all over the country rallied here for the just cause