Từ điển Việt Anh online

anh hùng rơm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh hùng rơm]
 to take unnecessary risks
 braggart; swaggerer; blusterer