Từ điển Việt Anh online

anh hùng rơm tiếng Anh là gì?

anh hùng rơm nghĩa tiếng Anh


[anh hùng rơm]
 to take unnecessary risks
 braggart; swaggerer; blusterer

take unnecessary risks


US UK