Từ điển Việt Anh online

anh họ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh họ]
 cousin
 Ông anh họ của nó thật xứng đáng là chàng ngốc tuần này!
 His cousin deserves to be the fool this week!
 Anh họ vợ / chồng
 Cousin by marriage