Từ điển Việt Anh online

anh hai tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh hai]
 second-eldest brother
 eldest brother (the eldest son of a South Vietnamese family)