Từ điển Việt Anh online

anh hoa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh hoa]
 brilliance; quintessence