Từ điển Việt Anh online

anh hoa tiếng Anh là gì?

anh hoa nghĩa tiếng Anh


[anh hoa]
 brilliance; quintessence

brilliance


US UK

['briljəns]
 Cách viết khác:
 brilliancy
['briljənsi]
danh từ
 sự sáng chói; sự rực rỡ
 sự tài giỏi, sự lỗi lạc; tài hoa