Từ điển Việt Anh online

anh kiệt tiếng Anh là gì?

anh kiệt nghĩa tiếng Anh


[anh kiệt]
danh từ
 outstanding man, hero

danh từ


US UK