Từ điển Việt Anh online

anh kiệt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh kiệt]
danh từ
 outstanding man, hero