Từ điển Việt Anh online

anh nhi tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh nhi]
danh từ
 babies, infants