Từ điển Việt Anh online

anh tài tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh tài]
danh từ
 outstanding talent, great talent, luminary