Từ điển Việt Anh online

anh tú tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh tú]
tính từ
 elegant and clever