Từ điển Việt Anh online

anh tú tiếng Anh là gì?

anh tú nghĩa tiếng Anh


[anh tú]
tính từ
 elegant and clever

tính từ


US UK