Từ điển Việt Anh online

anh túc tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh túc]
 marijuana; poppy