Từ điển Việt Anh online

anh túc tiếng Anh là gì?

anh túc nghĩa tiếng Anh


[anh túc]
 marijuana; poppy

marijuana


US UK

[mæriju'a:nə]
 Cách viết khác:
 marihuana
[,mæri'hwana]
danh từ
 cần sa