Từ điển Việt Anh online

anh vũ tiếng Anh là gì?

anh vũ nghĩa tiếng Anh


[anh vũ]
danh từ
 như vẹt lùn

danh từ


US UK