Từ điển Việt Anh online

anh vũ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[anh vũ]
danh từ
 như vẹt lùn