Từ điển Việt Anh online

ao chuôm tiếng Anh là gì?

ao chuôm nghĩa tiếng Anh


[ao chuôm]
danh từ
 pond and pool

danh từ


US UK