Từ điển Việt Anh online

ao chuôm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ao chuôm]
danh từ
 pond and pool