Từ điển Việt Anh online

ao tù tiếng Anh là gì?

ao tù nghĩa tiếng Anh


[ao tù]
 stagnant pond; billabong
 Sống trong cảnh ao tù
 To lead a sluggish life

stagnant pond


US UK