Từ điển Việt Anh online

ao tù tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[ao tù]
 stagnant pond; billabong
 Sống trong cảnh ao tù
 To lead a sluggish life