Từ điển Việt Anh online

bà đầm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà đầm]
 Western lady