Từ điển Việt Anh online

bà đầm tiếng Anh là gì?

bà đầm nghĩa tiếng Anh


[bà đầm]
 Western lady

Western lady


US UK