Từ điển Việt Anh online

bà đồng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà đồng]
 xem bà cốt