Từ điển Việt Anh online

bà đỡ tiếng Anh là gì?

bà đỡ nghĩa tiếng Anh


[bà đỡ]
danh từ
 midwife

danh từ


US UK