Từ điển Việt Anh online

bà bô tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà bô]
danh từ
 (thông tục) Mother.