Từ điển Việt Anh online

bà bô tiếng Anh là gì?

bà bô nghĩa tiếng Anh


[bà bô]
danh từ
 (thông tục) Mother.

danh từ


US UK