Từ điển Việt Anh online

bà ba tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà ba]
danh từ
 South Vietnamese pajamas
 áo bà ba
 loose fitting blouse