Từ điển Việt Anh online

bà ba tiếng Anh là gì?

bà ba nghĩa tiếng Anh


[bà ba]
danh từ
 South Vietnamese pajamas
 áo bà ba
 loose fitting blouse

danh từ


US UK