Từ điển Việt Anh online

bà cô tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà cô]
 spinster; old maid, bachelor girl; maiden aunt