Từ điển Việt Anh online

bà cô tiếng Anh là gì?

bà cô nghĩa tiếng Anh


[bà cô]
 spinster; old maid, bachelor girl; maiden aunt

spinster


US UK

['spinstə]
danh từ
 (pháp lý) người phụ nữ không chồng
 bà cô (người phụ nữ ở độc thân sau khi đến tuổi bình (thường) phải lấy chồng)