Từ điển Việt Anh online

bà cốt tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà cốt]
 psychic; medium