Từ điển Việt Anh online

bà cốt tiếng Anh là gì?

bà cốt nghĩa tiếng Anh


[bà cốt]
 psychic; medium

psychic


US UK

['saikik]
 Cách viết khác:
 psychical
['saikikl]
danh từ
 bà đồng, ông đồng
tính từ
 (thuộc) tâm linh; (thuộc) linh hồn, (thuộc) tinh thần
 siêu linh, huyền bí