Từ điển Việt Anh online

bà cụ tiếng Anh là gì?

bà cụ nghĩa tiếng Anh


[bà cụ]
 old lady; old woman

old lady


US UK

[ould 'leidi]
danh từ
 mẹ hoặc vợ của một người nào; bà già tôi; bà nhà tôi