Từ điển Việt Anh online

bà chằng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà chằng]
danh từ
 Ogress