Từ điển Việt Anh online

bà chằng tiếng Anh là gì?

bà chằng nghĩa tiếng Anh


[bà chằng]
danh từ
 Ogress

danh từ


US UK