Từ điển Việt Anh online

bà già tiếng Anh là gì?

bà già nghĩa tiếng Anh


[bà già]
 old woman
 (khẩu ngữ) somebody's mother

old woman


US UK