Từ điển Việt Anh online

bà giằn tiếng Anh là gì?

bà giằn nghĩa tiếng Anh


[bà giằn]
 trăm thứ bà giằn
 odds and ends, all sorts of things (stuff)

trăm thứ bà giằn


US UK