Từ điển Việt Anh online

bà gia tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà gia]
danh từ
 mother-in-law