Từ điển Việt Anh online

bà hoàng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà hoàng]
 princess
 Ăn mặc như bà hoàng
 To get dressed like a princess