Từ điển Việt Anh online

bà lão tiếng Anh là gì?

bà lão nghĩa tiếng Anh


[bà lão]
danh từ
 old woman

danh từ


US UK