Từ điển Việt Anh online

bà lão tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà lão]
danh từ
 old woman