Từ điển Việt Anh online

bà la môn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bà la môn]
 (tôn giáo) Brahman, Brahmin
 đạo Bà la môn
 Brahmanism.