Từ điển Việt Anh online

bà la môn tiếng Anh là gì?

bà la môn nghĩa tiếng Anh


[bà la môn]
 (tôn giáo) Brahman, Brahmin
 đạo Bà la môn
 Brahmanism.

(tôn giáo) Brahman, Brahmin


US UK