Từ điển Việt Anh online

bà mối tiếng Anh là gì?

bà mối nghĩa tiếng Anh


[bà mối]
 matchmaker

matchmaker


US UK

['mæt∫meikə]
danh từ
 người mai mối; bà mối
 người tổ chức các cuộc thi điền kinh